RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Władze spółki

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Burmistrz Brzegu

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej
 • zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 • udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał o liczebności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej oraz o wystąpieniu z niej,
 • zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 • podejmowanie uchwał o zbyciu i oddaniu w zastaw udziałów,
 • podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekraczały sumę kapitału zakładowego,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
 • ustalenie części stałej i zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa – Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału założycielskiego,
 • zmiana umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,
 • podejmowanie uchwał określających warunki i tryb zbywania, nabywania i obejmowania udziałów i akcji.


RADA NADZORCZA


Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Filipkowski


Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marek Konieczny


Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kawałko

1. Rada składa się co najmniej z trzech członków, kadencja pierwszej rady trwa dwa lata, każdej następnej trzy lata.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3.Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Rada Nadzorcza jest zobowiązania wykonać nadzór nad działalnością Spółki, nie może jednak wkraczać władczo w sprawy objęte zakresem działania Zarządu Spółki.
5. Przy wykonywaniu obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.

ZARZĄD SPÓŁKI


Prezes Zarządu

Jacek Kaczmarek

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, za wyjątkiem pierwszego, którego kadencja trwa dwa lata.
3. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza zgodnie z zapisami Umowy Spółki.
4. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
6. Zarząd działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.Opublikował: Jacek Kaczmarek
Publikacja dnia: 01.10.2019
Podpisał: Jacek Kaczmarek
Dokument z dnia: 24.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 416